Instrumente de evaluare - Înv???mântul Profesional ?i Tehnic în ...

... sub redes, VLSM, Superneting y CIDR; Enrutamiento: Algoritmos de enrutamiento. .... EXAMEN PARCIAL; Desarrollo de cuestionarios sobre IPV6. FUENTES ...


un extrait du document
Instrumente de evaluare
Domeniul: ELECTRONIC? AUTOMATIZ?RI
Calificarea: Electronist re?ele de telecomunica?ii Nivel 2 2009
Cuprins
Cuprins 2
1. Introducere 6
2. Alegerea ?i utilizarea testelor 8
3. Instrumente de evaluare 16
Evaluare formativa Error! Bookmark not defined.
Modulul: Dispozitive electronice 17
PARTEA I 17
Testul 1 19
Testul 2 21
Testul 3 24
Testul 4 26
Testul 5 29
Testul 6 32
Testul 7 35
Testul 8 38
Testul 9 42
Testul 11 52
Testul 12 55
Testul 13 60
Testul 14 62
Testul 15 65
Testul 16 68
Testul 17 71
PARTEA II 75
Testul 1- prob? practic? ?i oral? 77
Testul 2 - Prob? scris? 82
Testul 3 - prob? practic? ?i oral? 87
Testul 4 - Prob? scris? 89
Testul 5 - Prob? practic? ?i oral? 95
Testul 6 - Prob? scris? 98
Modulul: Circuite electronice digitale 102
PARTEA I 102
Testul 1 105
Testul 2 108
Testul 3 112
Testul 4 114
Testul 5 118
Testul 6 128
Testul 7 132
Testul 8 136
Testul 9 140
Testul 10 145
PARTEA II 150
Testul 1 152
Testul 2 154
Testul 3 156
Testul 4 161
Testul 5 164
Testul 6 167
Testul 7 172
Testul 8 176
Testul 9 178
Testul 10 183
Testul 11 187
Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul 189
EVALUARE INI?IAL? 191
Testul 1 192
Testul 2 196
Testul 3 201
Testul 4 203
Testul 5 206
Testul 6 208
Testul 7 210
Testul 8 212
TESTUL 9 214
Testul 10 218
Testul 11 221
Modulul: Tehnologia re?elelor de comunica?ii 224
PROB? PRACTIC? ?I ORAL? Nr.1 229
PROB? PRACTIC? ?I ORAL? Nr.2 231
PROBA SCRIS? Nr.3 233
PROBA SCRIS? Nr.4 238
PROBA SCRIS? Nr.5 242
Modulul: Sisteme ?i medii de comunica?ii 246
PARTEA I 246
Testul nr.1 248
Testul nr.2 255
Testul nr.3 272
Testul nr.4 276
Testul nr.6 281
PARTEA II 291
Testul 1 293
Testul 2 296
TEST 3 298
Testul 4 301
Testul 5 303
Testul 7 309
Testul 8 312
Testul 9 315
Testul 10 318
Testul 11 321
Testul 12 323
Testul 13 325
Testul 14 327
Testul 15 329
Testul 16 331
Testul 17 333
Testul 18 335
Testul 19 337
Testul 20 339
Testul 21 341
Testul 22 344
Testul 23 347
Testul 24 350
Testul 25 353
Testul 26 355
Modulul: Bazele re?elelor de calculatoare 358
Testul 1 360
Testul 2 364
Testul 3 368
Testul 4 372
Testul 5 374
Testul 6 377
Testul 7 380
Testul 8 383
Testul 9 386
Testul 10 390
Testul 11 393
Testul 12 395
Testul 13 397
Testul 14 401
Testul 15 403
Testul 16 406
Testul 17 409
Testul 18 411
Testul 19 413
Evaluare sumativa Error! Bookmark not defined.
Modulul: Dispozitive electronice 416
PARTEA I 416
Test sumativ 418
PARTEA II Error! Bookmark not defined.
Test sumativ 428
Modulul: Circuite electronice digitale 440
PARTEA I Error! Bookmark not defined.
Test sumativ 442
PARTEA II Error! Bookmark not defined.
Test sumativ 449
Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul 454
PROB? SCRIS? SUMATIV? 456
Modulul: Tehnologia re?elelor de comunica?ii 471
PROB? PRACTIC? ?I ORAL? SUMATIV? 473
PROB? SCRIS? SUMATIV? 477
Modulul: Sisteme ?i medii de comunica?ii 486
PARTEA I 486
Testul nr.1 -sumativ 488
Teme proiecte 493
PARTEA II 496
TEST SUMATIV 1 498
TEST SUMATIV 2 505
Modulul: Bazele re?elelor de calculatoare 514
Test sumativ 516
1. Introducere Aceast? colec?ie de instrumente de evaluare reprezint? unul dintre
rezultatele activit??ilor desf??urate de cadrele didactice în cadrul
Proiectului cofinan?at din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 -
2013 Înv???mântul profesional ?i tehnic în domeniul TIC. Prin activit??ile
sale proiectul ?i-a propus s? realizeze cadrul favorabil cre?terii
calit??ii programelor de formare profesional? în opt meserii legate într-un
mod semnificativ de TIC.
Instrumentele de evaluarea cuprinse în acest material au fost elaborate
pentru a fi utilizate de persoanele care, în cadrul liceului, filiera
tehnologic?, au responsabilit??i în formarea profesional? din domeniul
Electronic? Automatiz?ri, calificarea Electronist re?ele de
telecomunica?ii, nivelul 2 de calificare.
În elaborarea lor s-a avut în vedere cre?terea calit??ii preg?tirii
elevilor prin promovarea unei evalu?ri riguroase a proceselor de înv??are
?i rezultatelor înv???rii asociate unor module esen?iale pentru calificarea
electronist re?ele de telecomunica?ii. Acestea sunt:
1. Dispozitive electronice
2. Circuite electronice digitale
3. Sisteme electronice pentru tehnica de calcul
4. Tehnologia re?elelor de comunica?ii
5. Sisteme ?i medii de comunica?ii
6. Bazele re?elelor de calculatoare
Majoritatea instrumentelor de evaluare prezentate în continuare reprezint?
modalit??i de sus?inere a înv???rii ?i se integreaz? în categoria
evalu?rilor formative prin care se asigur? m?surarea progresului elevilor
în atingerea competen?elor specifice fiec?rui modul al calific?rii. Sunt
selectate, de asemenea, ?i instrumente cu ajutorul c?rora pute?i stabili
existen?a suportului necesar pentru atingerea obiectivelor unei lec?ii sau
a unui grup de lec?ii pe care elevii urmeaz? s? le parcurg?. O parte a
instrumentelor elaborate sunt proiectate pentru evalu?rile sumative,
orientate în direc?ia document?rii consistente pentru ob?inerea
certific?rii ulterioare a calific?rii.
Instrumentele propuse solicit? atât sarcini legate de activit??ile
prezentate în cadrul materialelor de înv??are, realizate în cadrul
proiectului pe care le pute?i g?si pe site-ul acestuia, dar ?i realizarea
de activit??i complementare. Un num?r important de teste prev?d activit??i
cu caracter de sintez?, care urm?resc m?surarea capacit??ii dobândite de
elevi de a rezolva sarcini de lucru complexe specifice calific?rii prin
integrarea mai multor competen?e.
Sunt inserate în aceast? culegere 122 teste cu un grad ridicat de integrare
a cuno?tin?elor, deprinderilor ?i competen?elor. Prin 11 dintre aceste
teste pute?i realiza evalu?ri sumative ale c?ror rezultate, în conformitate
cu cadrul normativ specific al înv???mântului profesional ?i tehnic,
documenteaz? atingerea rezultatelor înv???rii vizate ?i sunt luate în
considerare în cadrul procedurilor de certificare a calific?rii
profesionale în conformitate cu prevederile metodologiilor de certificare
în vigoare. 2. Alegerea ?i utilizarea testelor
Informa?iile, dovezi privind cuno?tin?ele, deprinderile ?i competen?ele
dobândite de elevi, sunt furnizate de c?tre ace?tia prin realizarea unora
dintre activit??ile de înv??are organizate de profesori sau pe acelea
special proiectate pentru stabilirea progresului în înv??are ?i a
performan?elor. Acestea pot fi transmise de elevi numai oral, numai în
scris, sunt identificate de profesor prin observarea unor activit??i
practice ?i/sau analiza produselor acestor activit??i, sunt raportate de
alte persoane implicate în preg?tirea practic? sau sunt o combina?ie a
acestora care are în vedere inclusiv utilizarea tuturor facilit??ilor
oferite de TIC. Luând în considerare toate acestea, în cadrul prezentei
lucr?ri, s-a utilizat drept defini?ie de lucru pentru instrumentele de
evaluare formularea conform c?reia acestea reprezint? solicit?rile
specifice adresate elevilor de a genera, în contexte precizate, ?i
transmite informa?ii într-un mod specificat în vederea aprecierii ?i
emiterii unor judec??i de valoare referitoare la procesele de înv??are ?i
rezultatele înv???rii în raport cu criterii prestabililte.
În literatura de specialitate ?i în activitatea curent? instrumentele de
evaluare se întâlnesc sub diferite denumiri: item, întrebari, test, prob?
de evaluare, exerci?ii, tem?, ascultare oral?, colocviu, lucrare practic?,
referat, potofoliu, lucrare de laborator, prob? practic?, experiment,
lucrarea scris?, extemporal, tez?, proiect, examen, etc. Pentru
prezentarea lor s-a optat pentru denumirea generic? de test. Datorit?
faptului c? unele cerin?e sunt îndeplinite prin efectuarea unei combina?ii
de activit??i practice, de probe scrise ?i/sau orale s-a folosit adeseori
în prezentare denumirea de prob? de evaluare cu sensul de încercare la care
va fi supus elevul prin care urmeaz? s? se constate ?i s? se decid? asupra
atingerii rezultatelor înv???rii asociate unei calific?ri descrise de
Standardul de Preg?tire Profesional? al acelei calific?ri. Numai utilizarea corespunz?toare a instrumentelor de evaluare poate conduce
la colectarea de informa?ii corecte, clare ?i suficiente pe baza c?rora s?
fie posibil? formularea unor decizii credibile ?i documentate privind
procesul de înv??are ?i rezultatelor înv???rii. Este astfel necesar?
în?elegerea exact? ?i aplicarea corect
....