GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK 2010 ...

... Para leer y reflexionar / Revisión de contenidos para el examen mensual. ..... 2 e 3) / MOD 17 E 18 A ESTRUTURA DA CELULA (NUCLEO CELULAR 1 e 2) ...


un extrait du document
GRUNDEXAMEN I
FLYGPLANSMEKANIK
2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FLYGPLANSMEKANIK,
FLYGPLANSMEKANIKER
UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FLYGTEKNIK,
FLYGTEKNIKMONTÖR grunder för yrkesinriktad grundexamen FÖRESKRIFT 38/011/2010 © Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy
Layout: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho
Ombrytning: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho
Färdigställning: SEDU ISBN 978-952-13-4324-7 (häft.)
ISBN 978-952-13-4325-4 (pdf) Oy Fram Ab, Vasa 2011 innehåll INLEDNING 5 1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK 6
1.1 Målen för grundexamen i flygplansmekanik 6
1.2 Uppbyggnaden av grundexamen i flygplansmekanik 7
1.3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 10
1.4 Behörighet för fortsatta studier 12 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNINGEN 13
2.1 Uppgörandet av läroplan och dess innehåll 13
2.1.1 Den gemensamma delen av läroplanen 13
2.1.2 Den examensspecifika delen av läroplanen 14
2.1.3 Personlig studieplan 14 3 AVLÄGGANDE AV GRUNDEXAMEN SOM FRISTÅENDE EXAMEN 15
3.1 Allmänt om systemet med fristående examina 15
3.2 Anordnande av fristående examina 15
3.3 Avläggande av fristående examina 16
3.4 Grunderna för fristående examina 16
3.5 Personlig tillämpning i fristående examen 16
3.6 Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 16
3.7 Betyg 17
3.8 Utbildning som förbereder för fristående examen 18 4 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET OCH
BEDÖMNING FÖR GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK 19
4.1 Utbildningsprogrammet för flygplansmekanik (B1), examensdelar som
är
obligatoriska för alla, 90 sv 19
4.1.1 Grunderna i luftfart (B1), 20 sv 19
4.1.2 Serviceteknik för luftfarkost (B1), 25 sv 22
4.1.3 Aerodynamiken, konstruktionerna och systemen i en
luftfarkost (B1), 35 sv 25
4.1.4 Kraftanläggningar i en luftfarkost (B1), 10 sv 28
4.2 Utbildningsprogrammet för flygteknik (B2), examensdelar som är
obligatoriska
för alla, 90 sv 33
4.2.1 Grunderna i luftfart (B2), 28 sv 33
4.2.2 Serviceteknik för luftfarkost (B2), 20 sv 36
4.2.3 Aerodynamiken, konstruktionerna och systemen i en
luftfarkost (B2), 40 sv 39
4.2.4 Kraftanläggningar i en luftfarkost (B2), 2 sv 42
4.3 Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen
(examensdelar som breddar grundexamen) 45
4.3.1 Examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen som
individuellt fördjupar yrkeskompetensen 45
4.4 Lärdomsprov i den grundläggande yrkesutbildningen 45 5 EXAMENSDELAR SOM KOMPLETTERAR YRKES-KOMPETENSEN,
20 SV (GEMENSAMMA STUDIER), MÅL OCH BEDÖMNING I DEN GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNINGEN 46
5.1 Obligatoriska examensdelar 46
5.1.1 Modersmålet, 4 sv 46
5.1.1.1 Modersmålet, svenska 46
5.1.1.2 Modersmålet, finska 48
5.1.1.3 Modersmålet, samiska 48
5.1.1.4 Modersmålet, teckenspråk 50
5.1.1.5 Modersmålet, det egna modersmålet för studerande
med
ett främmande språk som modersmål 51
5.1.1.6 Modersmålet, svenska som andraspråk 53
5.1.1.7 Modersmålet, finska som andraspråk 55
5.1.1.8 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga 55
5.1.1.9 Modersmålet, romani 56
5.1.2 Det andra inhemska språket 58
5.1.2.1 Det andra inhemska språket, finska, 2 sv 58
5.1.2.2 Det andra inhemska språket, svenska, 1 sv 59
5.1.3 Främmande språk 61
5.1.3.1 Främmande språk, A-språk, 2 sv 61
5.1.3.2 Främmande språk, B-språk, 2 sv 62
5.1.4 Matematik, 3 sv 64
5.1.5 Fysik och kemi, 2 sv 65
5.1.6 Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, 1 sv 67
5.1.7 Gymnastik, 1 sv 68
5.1.8 Hälsokunskap, 1 sv 69
5.1.9 Konst och kultur, 1 sv 71
5.2 Valfria examensdelar 72
5.2.1 Valfria tilläggsdelar till obligatoriska examensdelar som
kompletterar yrkeskompetensen 72
5.2.2 Miljökunskap, 4 sv 73
5.2.3 Informations- och kommunikationsteknik, 4 sv 74
5.2.4 Etik, 4 sv 76
5.2.5 Kulturkännedom, 4 sv 77
5.2.6 Psykologi, 4 sv 78
5.2.7 Företagsverksamhet, 4 sv 80
5.2.8 Flygengelska, 4 sv 82 6 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR I
DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN, 10 SV 84 7 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 85
7.1 Syfte och mål för bedömningen 85
7.2 Information om bedömningen 85
7.3 Identifiering och erkännande av den studerandes kunnande 85
7.4 Bedömning av inlärning och kunnande 87
7.5 Beslut om vitsord 89
7.6 Förvaring av bedömningsmaterialet 89
7.7 Ny bedömning och höjning av vitsord 90
7.8 Rättelse av bedömning 90
7.9 Betyg 90
7.10 Bedömning vid specialundervisning 93
7.11 Bedömningen av invandrarstuderande och studerande från olika språk-
och kulturgrupper 93 8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 95
8.1 Studiehandledning och personlig studieplan 95
8.2 Inlärning i arbetet och arbetarskydd 96
8.3 Yrkesinriktad specialundervisning 97
8.4. Undervisning för invandrare och studerande från olika språk-
och kulturgrupper 99
8.5 Läroavtalsutbildning 101
8.6 Samarbetet mellan läroanstalt och hem 101
8.7 Studerandevård 101 9 BILAGEDEL 103
9.1 Beskrivning av yrkesbranschen för flygplansservice 103
9.2 Värdegrunden för flygplansbranschen 104
9.3 Examensspecifika specialkrav 104
9.4 Språkkunskapskraven inom flygplansbranschen 106
9.5 Krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och allmänna
bedömningskriterier 106
9.6 Förkortningar och begrepp 111 INLEDNING
EN YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KAN AVLÄGGAS SOM GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNING ELLER SOM FRISTÅENDE EXAMEN. I DESSA EXAMENSGRUNDER
INGÅR GRUNDERNA BÅDE FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN OCH
DÄRFÖR HAR BEGREPPEN FÖRENHETLIGATS. EXAMENSGRUNDERNA ÄR EN
FÖRESKRIFT SOM STYR BÅDE ANORDNARNA AV UTBILDNING OCH ANORDNARNA AV
FRISTÅENDE EXAMEN. I DEN ELEKTRONISKA FORMEN AV DOKUMENTET GÅR DET
VID BEHOV ATT SKILJA PÅ DE DELAR SOM GÄLLER GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNING (LÄROPLANSBASERAD UTBILDNING) OCH DE DELAR SOM
GÄLLER UTBILDNING FÖR FRISTÅENDE EXAMEN. KAPITLEN 1 OCH 4 SAMT
BESKRIVNINGEN AV BRANSCHEN OCH BRANSCHENS VÄRDEGRUND I KAPITEL 9 ÄR
GEMENSAMMA. KAPITLEN 2, 5, 6, 7 OCH 8 GÄLLER ENDAST GRUNDEXAMINA
INOM DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN OCH KAPITEL 3 ENDAST
GRUNDEXAMINA SOM AVLÄGGS SOM FRISTÅENDE EXAMINA.
Begreppet examensdel motsvarar det tidigare begreppet
studiehelhet i den läroplansbaserade utbildningen. Examen byggs upp
av yrkesinriktade examensdelar och i den grundläggande
yrkesutbildningen även av examensdelar som kompletterar
yrkeskompetensen (gemensamma studier) och fritt valbara
examensdelar. I examen ska man dessutom individuellt kunna ta in
fler examensdelar när det är nödvändigt med tanke på behov i
arbetslivet, som fördjupning av examinandens yrkeskompetens eller
som det behövs för att svara mot lokala krav på yrkesskicklighet.
I examensgrunderna har målen för examen och
utbildningsprogrammen eller kompetensområdena fastställts, liksom
även uppbyggnaden av examen, kraven på yrkesskicklighet eller målen
i examensdelarna, föremålen för bedömning och bedömningskriterierna
för de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och för de
yrkesinriktade examensdelarnas del även olika sätt att påvisa
yrkesskicklighet. Därtill innehåller grunderna övriga bestämmelser
om den grundläggande yrkesutbildningen och de fristående examina.
Kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna
och målen för de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen
(gemensamma studier) har fastställts som inlärningsresultat
(kunskaper, färdigheter, kompetens/behörighet). Utgående från detta
har föremålen för bedömning beskrivits som behärskandet av
arbetsprocessen, behärskandet av arbetsmetoder, -redskap och
material samt behärskandet av den kunskap som ligger till grund för
arbetet och behärskandet av nyckelkompetenser för livslångt
lärande.
Utgående från examensgrunderna godkänner utbildningsanordnaren
en läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen. Vid anordnande
av förberedande utbildning för fristående examen beslutar
utbildningsanordnaren om utbildningens innehåll och ordnande enligt
examensgrunderna. 1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV
GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK
1.1 MÅLEN FÖR GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK
Den som har avlagt grundexamen i flygplansmekanik,
flygplansmekaniker och flygteknikmontör, har färdigheter att arbeta
i olika uppgifter inom flygplansmekanik e
....