1 1 målen för och uppbyggnaden av grundexamen i flygplansmekanik

WALWORTH / C.MEC / EVSA MOD 17. 2''150 / 12''150 ...... d) Cada válvula debe desmontarse al punto necesario para el examen completo. Debe limpiarse e ...


un extrait du document
GRUNDEXAMEN I
FLYGPLANSMEKANIK UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FLYGPLANSMEKANIK,
FLYGPLANSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FLYGTEKNIK,
FLYGTEKNIKMONTÖR GRUNDER FÖR
YRKESINRIKTAD
GRUNDEXAMEN
2010
Föreskrift xx/011/2010
INNEHÅLL
INLEDNING 6 1 1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK
6 1.1 Målen för grundexamen i flygplansmekanik 6 1.2 Uppbyggnaden av grundexamen i flygplansmekanik 7 1.3 Nyckelkompetenser för livslångt lärande 11 1.4 Behörighet för fortsatta studier 13 2 VERKSTÄLLANDE AV EXAMENSGRUNDERNA INOM DEN GRUNDLÄGGANDE
YRKESUTBILDNINGEN 14 2.1 Uppgörandet av läroplan och dess innehåll 14 2.1.1 Den gemensamma delen av läroplanen 14 2.1.2 Den examensspecifika delen av läroplanen 15 2.1.3 Personlig studieplan 15 3 AVLÄGGANDE AV GRUNDEXAMEN SOM FRISTÅENDE EXAMEN 16 3.1 Allmänt om systemet med fristående examina 16 3.2 Anordnande av fristående examina 16 3.3 Avläggande av fristående examina 16 3.4 Grunderna för fristående examina 16 3.5 Personlig tillämpning i fristående examen 17 3.6 Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 17 3.7 Betyg 18 3.8 Utbildning som förbereder för fristående examen 18 4 YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR, KRAV PÅ YRKESSKICKLIGHET och BEDÖMNING FÖR
GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK 18 4.1 Utbildningsprogrammet för flygplansmekanik (B1), examensdelar som är
obligatoriska för alla 18 4.1.1Grunderna i luftfart (B1) 18 4.1.2 Serviceteknik för luftfarkost (B1) 22 4.1.3 Aerodynamiken, konstruktionerna och systemen i en luftfarkost (B1)
26 4.1.4 Kraftanläggningar i en luftfarkost (B1) 30 4.2 Utbildningsprogrammet för flygteknik (B2), examensdelar som är
obligatoriska för alla 34 4.2.1 Grunderna i luftfart (B2) 34 4.2.2 Serviceteknik för luftfarkost (B2) 38 4.2.3 Aerodynamiken, konstruktionerna och systemen i en luftfarkost (B2)
42 4.2.4 Kraftanläggningar i en luftfarkost (B2) 45 4.3 Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen (examensdelar
som breddar grundexamen) 48 4.3.1 Examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen som
individuellt fördjupar yrkeskompetensen 49 4.4 Lärdomsprov i den grundläggande yrkesutbildningen 49 5 EXAMENSDELAR SOM KOMPLETTERAR YRKESKOMPETENSEN, 20 SV (GEMENSAMMA
STUDIER), MÅL OCH BEDÖMNING I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 49 5.1 Obligatoriska examensdelar 49 5.1.1 Modersmålet 49 5.1.1.1 Modersmålet, svenska 49 5.1.1.2 Modersmålet, finska 52 5.1.1.3 Modersmålet, samiska 52 5.1.1.4 Modersmålet, teckenspråket 54 5.1.1.5 Modersmålet, det egna modersmålet för studerande med ett främmande
språk som modersmål 56 5.1.1.6 Modersmålet, svenska som andraspråk 58 5.1.1.7 Modersmålet, finska som andraspråk 60 5.1.1.8 Modersmålet, svenska för teckenspråkiga 60 5.1.1.9 Modersmålet, romani 62 5.1.2 Det andra inhemska språket 63 5.1.2.1 Det andra inhemska språket, finska 63 5.1.2.2 Det andra inhemska språket, svenska 65 5.1.3 Främmande språk 66 5.1.3.1 Främmande språk, A-språk 66 5.1.3.2 Främmande språk, B-språk 68 5.1.4 Matematik 69 5.1.5 Fysik och kemi 71 5.1.6 Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap 73 5.1.7 Gymnastik, 75 5.1.8 Hälsokunskap 76 5.1.9 Konst och kultur 78 5.2 Valfria examensdelar 79 5.2.1 Valfria tilläggsdelar till obligatoriska examensdelar som
kompletterar yrkeskompetensen 79 5.2.2 Miljökunskap 79 5.2.3 Informations- och kommunikationsteknik 81 5.2.4 Etik 82 5.2.5 Kulturkännedom 84 5.2.6 Psykologi 85 5.2.7 Företagsverksamhet 88 5.2.8 Flygengelska 91 6 FRITT VALBARA EXAMENSDELAR I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN,
10 SV 92 7 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN
92 7.1 Syfte och mål för bedömningen 92 7.2 Information om bedömningen 92 7.3 Identifiering och erkännande av den studerandes kunnande 93 7.4 Bedömning av inlärning och kunnande 94 7.5 Beslut om vitsord 97 7.6 Förvaring av bedömningsmaterialet 97 7.7 Ny bedömning och höjning av vitsord 97 7.8 Rättelse av bedömning 97 7.9 Betyg 98 7.10 Bedömning vid specialundervisning 101 7.11 Bedömningen av invandrarstuderande och studerande från olika
språk- och kulturgrupper 101 8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 102 8.1 Studiehandledning och personlig studieplan 102 8.2 Inlärning i arbetet och arbetarskydd 103 8.3 Yrkesinriktad specialundervisning 104 8.4. Undervisning för invandrare och studerande från olika språk- och
kulturgrupper 106 8.5 Läroavtalsutbildning 107 8.6 Samarbetet mellan läroanstalt och hem 108 8.7 Studerandevård 108 9 BILAGEDEL 109 9.1 Beskrivning av yrkesbranschen för flygplansservice 109 9.2 Värdegrunden för flygplansbranschen 110 9.3 Examensspecifika specialkrav 111 9.4 Språkkunskapskraven inom flygplansbranschen 112 9.5 Krav på yrkesskickligheten, föremål för bedömning och allmänna
bedömningskriterier 113 INLEDNING
En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas som grundläggande yrkesutbildning
eller som fristående examen. I dessa examensgrunder ingår grunderna både
för läroplanen och för fristående examen och därför har begreppen
förenhetligats. Examensgrunderna är en föreskrift som styr både anordnarna
av utbildning och anordnarna av fristående examen. I den elektroniska
formen av dokumentet går det vid behov att skilja på de delar som gäller
grundläggande yrkesutbildning (läroplansbaserad utbildning) och de delar
som gäller utbildning för fristående examen. Kapitlen 1 och 4 samt
beskrivningen av branschen och branschens värdegrund i kapitel 9 är
gemensamma. Kapitlen 2, 5, 6, 7 och 8 gäller endast grundexamina inom den
grundläggande yrkesutbildningen och kapitel 3 endast grundexamina som
avläggs som fristående examina. Begreppet examensdel motsvarar det tidigare begreppet studiehelhet i den
läroplansbaserade utbildningen. Examen byggs upp av yrkesinriktade
examensdelar och i den grundläggande yrkesutbildningen även av examensdelar
som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) och fritt valbara
examensdelar. I examen ska man dessutom individuellt kunna ta in fler
examensdelar när det är nödvändigt med tanke på behov i arbetslivet, som
fördjupning av examinandens yrkeskompetens eller som det behövs för att
svara mot lokala krav på yrkesskicklighet. I examensgrunderna har målen för examen och utbildningsprogrammen eller
kompetensområdena fastställts, liksom även uppbyggnaden av examen, kraven
på yrkesskicklighet eller målen i examensdelarna, föremålen för bedömning
och bedömningskriterierna för de examensdelar som kompletterar
yrkeskompetensen och för de yrkesinriktade examensdelarnas del även olika
sätt att påvisa yrkesskicklighet. Därtill innehåller grunderna övriga
bestämmelser om den grundläggande yrkesutbildningen och de fristående
examina. Kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna och målen för
de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) har
fastställts som inlärningsresultat (kunskaper, färdigheter,
kompetens/behörighet). Utgående från detta har föremålen för bedömning
beskrivits som behärskandet av arbetsprocessen, behärskandet av
arbetsmetoder, -redskap och material samt behärskandet av den kunskap som
ligger till grund för arbetet och behärskandet av nyckelkompetenser för
livslångt lärande. Utgående från examensgrunderna godkänner utbildningsanordnaren en läroplan
för den grundläggande yrkesutbildningen. Vid anordnande av förberedande
utbildning för fristående examen beslutar utbildningsanordnaren om
utbildningens innehåll och ordnande enligt examensgrunderna. 1 MÅLEN FÖR OCH UPPBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN I FLYGPLANSMEKANIK
1 Målen för grundexamen i flygplansmekanik
Den som har avlagt grundexamen i flygplansmekanik, flygplansmekaniker och
flygteknikmontör, har färdigheter att arbeta i olika uppgifter inom
flygplansmekanik enligt serviceinstruktionerna och bestämmelserna.
Grundexamen i flygplansmekanik baserar sig på EU-kommissionens förordning
Nr 2042/2003 och bestämmelserna i dess bilagor EASA Part 66 och EASA Part
147, för vilka de etablerade engelskspråkiga benämningarna Part 66 och Part
147 används i denna plan. Part 66 och Part 147 fastställer utbildnings-,
prov- och erfarenhetskraven för servicepersonalen för en luftfarkost.
Utbildningen för servicepersonalen för en luftfarkost enligt Part 147
består av följande delar:
. teoriutbildning
. praktisk övning
. teoriprov
. praktiskt prov.
Den som har avlagt grundexamen i flygplansmekanik har färdigheter att
arbeta i olika up
....